Loading...

 • Próba kandydacka

  Opis

  Kandydat to osoba, która świadomie wyraziła chęć wstąpienia do jednostki. Zapoznała się z warunkami próby kandydata i podjęły pierwsze działania aby spełnić wymagania do uzyskania statusu Członka Zwyczajnego. Osoba taka musi mieć ukończone 16 lat, już ukończony co najmniej 16 godzinny kurs pierwszej pomocy oraz przedstawić zgodę opiekuna prawnego w sytuacji gdy jest niepełnoletnia.

  Warunki rozpoczęcia i zakończenia próby:

  • Okres próbny trwa od 3 do 6 miesięcy i jest liczony od momentu wyrażenia chęci rozpoczęcia próby przez Kandydata i wzięcia udziału w swoim pierwszym działaniu jednostki.
  • W wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużony do maksimum 9 miesięcy, na wniosek Kandydata do Zarządu.
  • Znalazł Lidera Zespołu, który zgodził się być opiekunem jego próby, oraz rozpocząć jego szkolenie w Zespole
  • Zrealizował wszystkie wymagania próby i przedstawił swoje osiągnięcia Liderowi Zespołu, wyraził chęć zamknięcia okresu próbnego Członkowi Zarządu.
  • Po przedstawieniu Kandydata przez Prezesa podczas spotkania klubowego, w którym brało udział przynajmniej 2/3 Klubowiczów lub drogą e-mailową podejmują oni decyzję o przyjęciu Kandydata do grona Klubowiczów lub negatywnym zamknięciu okresu próbnego.
  • W razie wątpliwości dopuszcza się możliwość określenia konkretnego zadania, którego wykonanie będzie przesądzało o tym, czy Kandydat spełnia wymagania i przyjęciu go do grona Członków Klubu lub nie.

  Wymagania:

  1. Wykazał się umiejętnością symulowania podczas działań Klubu.
  2. Podczas działań Klubu wykazał się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy jednemu poszkodowanemu osiągając skuteczność 80% przynajmniej 3 razy oraz przeprowadził zgodnie z wytycznymi 5 minutową resuscytacje dorosłego i niemowlęcia na fantomie.
  3. W trakcie trwania okresu próbnego aktywnie uczestniczył w działaniach Klubu, w szczególności w spotakniach szkoleniowych na których jego obecność była powyżej 60%.
  4. Przygotował streszczenie wytycznych BLS/AED i uzyskał odpowiedzi na przygotowane do tego rozdziału wytycznych ERC pytania.
  5. Poszerzył swoją wiedzę pełniąc rolę kadry pomocniczej w co najmniej jednym kursie pierwszej pomocy
  6. Przygotował Kartę próby na II stopień w HKR Toruń.
  7. Wykazał w swoim działaniu, że rozumie Misję Klubu.

  W ciągu okresu kandydackiego skompletował:

  • Teczki z materiałami ze spotkań
  • Wytycznych „Podstawowych zabiegów resuscytacyjnych osób dorosłych i użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych” Europejskiej Rady Resuscytacji
  • Materiały z Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR
  • Procedury Ratownicze jednostki
  • Nożyczki ratownicze
  • Zestaw rękawiczek jednorazowych i Mini-apteczki
  • Apteczki osobistej
  • Karta ICE
  • Latarki czołowej

  Idea i cele systemu wewnętrznego kształcenia.

  Warunki  realizacji i opieki próby na stopień.

  Stopnie ratownicze są drogą rozwoju poszczególnych Klubowiczów jak i całej grupy Członków HKR Toruń. Podstawowym celem jest motywowanie Klubowicza do wykazywania własnej inicjatywy, podejmowana samodzielnych prób rozwijania własnych umiejętności i wiedzy, realizowania idei samokształcenia i stałego rozwoju w myśl hasła „Wiedza warta życie – jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej” i misji Klubu. Mają one tak wspierać Klubowicza w realizacji Wizji Klubu, aby czerpał ze swojej działalności satysfakcje, był z niej dumny i osiągał sukcesy.

  Stopnie NIE są odzwierciedleniem uprawnień, wyższości, stażu czy statusu. System stopni  jest niezależny od weryfikacji  aktywności. Stopnie są obrazem posiadanych umiejętności i doświadczenia. Budują pewność siebie w opanowanym przez Klubowicza zakresie, przypominając mu jednocześnie o pokorze wobec własnej niewiedzy, wzbudzając potrzebę dalszego rozwoju dzięki jasno wytyczonej drodze.

  Realizowane zadania mają rozwijać umiejętności:

  • ratownicze,
  • pracy zespołowej,
  • pracy nad sobą,
  • przekazywania wiedzy,
  • kształtować pozytywne w grupie i społeczeństwie postawy oraz cechy charakteru,
  • przywódcze,

  Cel dla Klubu:

  1. Zrzeszanie zmotywowanych do pracy nad sobą i świadomych swojej jasno wytyczonej drogi rozwoju oraz celu do jakiego dążą, ludzi.
  2. Stworzenie pola pracy jako opiekunów i instruktorów dla Klubowiczów i Członków Wspierających, którzy nie mogą włączać się w codzienną pracę HKR ze względu na pracę, studia czy miejsce zamieszkania.
  3. Rozbudzenie w ludziach wizji tego do czego dążą i uświadomienie im co mogą osiągnąć dzięki możliwościom dawanym przez działanie w Klubie
  4. Podniesienie jakości działań Klubu dzięki zróżnicowaniu prowadzących, organizatorów, instruktorów i wykorzystaniu potencjału Klubowiczów oraz ich talentów
  5. Wykształcenie w ludziach umiejętności instruktorskich i przywódczych i kontynuacja działania Klubu dzięki stale kształconej kadrze.
  6. Zaangażowanie Klubowiczów we wszystkie przedsięwzięcia, nawet te nieprzyjemne, a potrzebne.
  7. Jeszcze lepsze zintegrowanie Klubowiczów i zgranie w działaniu

  Cel dla Klubowicza:

  1. Uzyskanie świadomości stałego rozwijania własnej wiedzy i umiejętności dzięki realizowaniu mierzalnych zadań ukierunkowanych na konkretne cele w proponowanej drodze rozwoju.
  2. Możliwość rozpoznania swoich mocnych stron, swoich umiejętności, osiągnięć, wraz ze słabościami i problemami, a przede wszystkim tego co można robić, aby dalej się rozwijać. Znalezienie sposobów jak wzmacniać swoje silne strony, niwelować słabości i wykorzystywać możliwości, talenty, pasje, doświadczenia.
  3. Satysfakcja z uczenia innych jako mentor i uczenia się bezpośrednio od osoby z większym doświadczeniem.
  4. Świadomość własnej wiedzy i umiejętności oraz motywacja do ich pogłębiania.
  5. Stały rozwój w różnych dziedzinach, przydatnych w pracy Klubu i późniejszym życiu, który przygotowuje do pełnienia funkcji kadry.
  6. Wyrobienie dobrych nawyków, samodyscypliny, odpowiedzialności za siebie, zdolności podejmowania decyzji i konsekwentnej realizacji wcześniej przygotowanego planu.

  Warunki realizacji próby:

  Warunki OTWARCIA próby

  • Posiadanie wcześniejszego stopnia lub ujęcie w próbie zadań spełniających wymagania próby na ten stopień, z zastrzeżeniem, że próba może być rozbudowana tylko do dwóch kolejnych stopni.
  • Po uzgodnieniu z mentorem zadań i sposobu ich realizacji przez mentora wypełnionej karty próby do Prezesa, który otwiera próbę rozkazem podając ją do ogólnej wiadomości
  • Aktywne działanie na rzecz jednostki
  • Posiadanie statusu Członka HKR Toruń
  • Opłacone składki członkowskie

  Warunki ZAMKNIĘCIA próby

  • Warunkiem zamknięcia okresu próby jest przygotowanie teczki z materiałami, które będą dowodami na zrealizowanie wszystkich zadań.
  • O uzyskaniu stopnia decyduje pozytywna opinia o zrealizowanych zadaniach od Kapituły Stopni Ratowniczych.
  • Kapituła jest powoływana przez Prezesa i składa się z Członka Zarządu, oraz dwóch osób posiadających stopień wyższy co najmniej o jeden od stopnia zdobywanego.
  • Opłacone składki członkowskie

  Warunki pełnienia funkcji Opiekuna Próby

  • Opiekunem próby może być osoba, która zrealizowała próbę Ratownika, lub realizuje już zadania prób na wyższe stopnie.
  • Mentorem próby może być każda osoba, która zamknęła próbę na wyższy stopień Klubowy
  • Nie ma żadnych ograniczeń w tempie realizacji prób na kolejne stopnie. W dniu zamknięcia wcześniejszej próby, można otwierać kolejną.
  • Probant może przedstawić nowy plan negatywnie zamkniętej próby, dopiero po miesiącu.
  • Aktywnie działa na rzecz jednostki i ma status Członka, lub Członka Wspierającego

  opiekun próby ma prawo:

  1. Wyrazić swoją opinię o przebiegu próby
  2. Wybrać jedno zadanie, według niego szczególnie ważne dla rozwoju podopiecznego i dodać je do jego próby.
  3. Złożyć uzasadniony wniosek do Zarządu o zmianę opiekuna, gdy nie jest w stanie dalej pełnić funkcji opiekuna.
  4. Złożyć uzasadniony wniosek do Zarządu o negatywne/ pozytywne zamknięcie próby.
  5. Złożyć uzasadniony wniosek do Zarządu o negatywne zamkniecie próby, lub zmianę zadań z których podopieczny się nie wywiązał na nowe.

  opiekun próby ma obowiązek:

  1. Zadbać o realne zaplanowanie zadań przez Probanta, oraz zgodność ich z wymaganiami
  2. Pełnić opiekę nad próbą do czasu jej wcześniej zaplanowanego zakończenia
  3. Wspierać swojego podopiecznego swoim doświadczeniem
  4. Stawiać przed Probantem wyzwania
  5. Wymagać realizacji zadań zgodnie z ustalonym terminem
  6. Zorganizować przyjemny dla podopiecznego moment nadania stopnia
  7. Dopilnować kompletności dokumentacji próby prowadzonej przez Probanta
  8. Mieć opłacone składki członkowskie


  Tabela do przygotowania listy zadań 

  stopnie_ZADANIA_ZEBRANE

  Przeglądając tabelę Excel możesz obejrzeć wszystkie kategorie i stopnie. korzystając z szarych strzałek na pierwszej stronie można uruchomić filtrowanie tzn. klikając strzałkę przy ratowniku HKR możesz zaznaczyć aby pokazywał tylko pełne pola- dzięki temu pojawi Ci się skrócona lista zadań.

   

  Roczny ramowy plan pracy:

   

  Statut do pobrania:

  Statut HKR Torun

  Statut OSP GPR HKRT -Torun_weryfikowany 20.11.17

  Warunki realizacji próby do pobrania:

  idea systemu stopni, okres próby i opieka

  Zasady członkowstwa do pobrania:

  Warunki realizacji okresu kandydackiego, członkowstwa i członkowstwa wspierającego